Unix 小指令 
Saturday, September 30, 2023, 07:02 PM - 工作日誌   (同類別文章列表)
Posted by Administrator
1. 將目錄中特定副檔名的檔案重新命名並移除其副檔名
for i in $( ls *.txt ); do mv $i ${i%.*}; done

發表回應 ( 共計195閱讀人次 )   |  permalink   |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 189 )

<<第一頁 <前一頁 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 下一頁> 最後>>